വെബ്‌ സൈറ്റ് ലെ മാറ്റങ്ങള്‍ *

aeoranny.org എന്നാ സൈറ്റില്‍ ഓരോ സ്കൂളിനും ലോഗിന്‍ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്..... ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ സ്കൂള്‍ കോഡ് . Username & Password ആയി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് . ലോഗിന്‍ ചെയ്ത ശേഷം edit Profile എന്നാ മേനുവുല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതില്‍ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതും , പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ...    

News Posted on 2016-10-21: BY AEO RANNY

SCHOOL SASTHROLSAVAM -2016

2016 വര്‍ഷത്തെ ശാസ്ത്ര മേള - സ്കൂള്‍ registration നടത്തുന്നതിനായി    ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

News Posted on 2016-10-20: BY AEO RANNY

Sub Dist level Sports

Sub Dist level Sports Online entry extended up to 22/10/2016. All LP, UP, HS & HSS entries must done on or before 22/10/2016. Sub Junior, Junior & Senior events will conduct from 2/11/2016 to 4/11/2016 at Pathanamthitta Dist Stadium. www.schoolsports.in, Username & Password School code    

News Posted on 2016-10-18: BY AEO RANNY

NIL participation of his chair in conference and meeting HSS

We are the same machinery of education. Distribution of text book and rice, salary, are via AEO. The whole hearted participation by you or substitute is welcomed. lets us hand together to complete all our programs. Your chair gives us valuable solutions in all activities this year.    

News Posted on 2016-10-16: BY AEO RANNY

RAJU ABRAHAM-- M.L..A -- MAN OF LETTERS

news-15/10 from attathodu THE MAN OF LETTERS RAJU ABRAHAM Inaugurated the special package to.GTLPS. RESPECTED PERSONALITIES DELIVER SPEECH ON THE OCCATION -    

News Posted on 2016-10-16: BY AEO RANNY

I WANT MORE ACCURACY THAN SPEED- FILE 3

Office matters only through AEO. We will strictly monitor files. we also friendly to public. My officials look after every concern immediately, officer appreciating Them, there work are very good. They are friendly serving our visitors. we always feel that a life is inside the file. there fore we work together, to give you early solution in Office matters    

News Posted on 2016-10-16: BY AEO RANNY

We want to work together to make distribution success

This office monitoring text book distribution until otherwise stated the cluster president inform at 11.am the status report every day. Please email the name and schools , and mobile under your cluster immediately to my personal email 1011100101saleem@gmail.com treat urgent Our office prepares all papers for the noon meal program in time. Therefore, at any cost there will no shortage of rice.    

News Posted on 2016-10-16: BY AEO RANNY

The assistant educational office is one of the best offices in RANNY

the office process your needs within a stipulated time. May may 10 % of quarries pending due to Court attachments.Some are waiting for GOVT ORDERS. the quarries if any will directly before officer only    

News Posted on 2016-10-16: BY AEO RANNY

E-mail : rannyaeo@yahoo.com

Phone : 04735 227857E N SALEEM

Asst. Educational Officer

Mob : +91 9048956111THOMAS RAJAN

Senior Superintendent

Mob : +91 9447844606P T MATHEW

HM Forum convener

Phone : +91 9496409329